به نام خدا

ای نام تو بهترین سر آعاز بی نام تو نامه کی کنم باز

گزارش تخلف
بعدی